Tháp Giải Nhiệt Gỗ
Tháp Giải Nhiệt LBC-3RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-5RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-8RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-10RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-15RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-20RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-25RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-30RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-40RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-50RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-60RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-70RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-80RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-100RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-125RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-150RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-175RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-200RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-225RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-250RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-300RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-400RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-500RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-600RT
1
 
2
 
Tháp gỉai nhiệt LiangChi là thương hiệu của Taiwan nổi tiếng toàn cầu, sản phẩm của hãng đã đuocwj rất nhiều nước có nền công nghiệp phát triển sử dụng.